Wodociągi

MOSKAN

System MOSKAN jest narzędziem przeznaczonym dla komórek organizacyjnych przedsiębiorstw komunalnych odpowiedzialnych za eksploatację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. System może byc rownież wykorzystywany w biurach projektowych.

System stanowi narzędzie umożliwiające racjonalne zarządzanie siecią. Na etapie projektowania system daje możliwość weryfikacji założeń projektowych oraz zachowania sieci po jej ewentualnej rozbudowie. Na etapie eksploatacji daje możliwość sprawdzenia rzeczywistych przepływów i ciśnień, analizę sytuacji wyjątkowych i awaryjnych, analizę wydajności, minimalizację kosztów eksploatacyjnych, wytyczenie działań inwestycyjnych .

System składa się z dwóch podsystemów:
 • Modelowanie systemów wodociągowych
 • Modelowanie systemów kanalizacyjnych
opartych o dwa różne jądra obliczeniowe (EPANET-2 i SWMM-5) opracowane w EPA (U.S. Environmental Protection Agency's).

W obu podsytemach realizowane są podobne funkcje:
 • zarzadzanie projektami sieci
 • interaktywna edycja danych
 • integracja z systemami GIS i SCADA,
 • import i eksport danych
 • modelowanie statyczne i dynamiczne
 • wspomaganie kalibracji
 • wspomaganie rewitalizacji
 • obliczenia otymalizacyjne
Wyniki obliczeń prezentowane są w postaci:
 • tabelarycznej
 • wykresów
 • animacji
Więcej informacji na temat systemu można znaleźć na udostępnionych wersjach demonstracyjnych obu podsystemów:
Kontakt:
Jan.Studzinski@ibspan.waw.pl
A.Ziolkowski1@gmail.com

Kanalizacja